iMinds’ Human Capital Strategy (2015 - 2018)

Haar internationaal erkende rol als expertisecentrum voor digitaal onderzoek en entrepreneurship in Vlaanderen dankt iMinds aan de knowhow en resultaten van haar 900+ onderzoekers aan 5 Vlaamse universiteiten. Met een specifieke Human Capital Strategy – conform de HRS4R vereisten van de EU – willen we onze onderzoeksexpertise koesteren, ondersteunen en permanent verder uitbouwen.

We creëren daartoe een stimulerende werkomgeving voor onderzoekers en (industrie)partners, waarin we ruimte bieden voor creatieve ideeën, nieuwe samenwerkingen, professionele coaching en ondernemerschapsinitiatieven. Onze strategie kreeg van de Europese Commissie het 'HR Excellence in Research" label.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Gedreven door open innovatie verwelkomen we creatieve ideeën en faciliteren we samenwerking met nieuwe partijen. Met onze kwaliteitsnormen voor onderzoek mikken we steeds hoger, waardoor we onderzoekers stimuleren om zich permanent verder te bekwamen in hun vakgebied. Daarnaast voorzien we coaching bij hun professionele ontwikkeling en doen dit in samenwerking met een breed ecosysteem van academische én industriespelers.

iMinds’ Human Capital Strategy (2015-2018) biedt een meerwaarde voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze onderzoekers. Zo bouwen ze ook mee aan de internationale uitstraling en erkenning van iMinds.

Europees Handvest & Code

De iMinds Human Capital Strategy bevat de erkenning van het Europees Handvest & Code (2005) en werd ontwikkeld conform de EU-beginselen van de HR-strategie voor Researchers (HRS4R).

Drie focusdomeinen

iMinds streeft permanent naar het verhogen van de kwaliteit in onderzoek en innovatie en haar Human Capital strategie zal daarbij – in samenwerking met haar academische partners én industriespelers – een rol spelen. Een intern gedragen strategie-oefening (2014) bestond uit een gap-analyse, focusgroep-gesprekken, management interviews en de bepalingen van het iMinds Convenant (2012-2016). Op basis hiervan besliste het iMinds directiecomité dat de focus van de iMinds Human Capital Strategy gelegd wordt op:

  1. Internationalisering: Internationale uitwisseling van onderzoekers moet verder worden aangemoedigd en ondersteund, het aantrekken van nieuw internationaal onderzoektalent moet worden versterkt.
  2. Entrepreneurial competenties: Voortbouwend op het succesvolle Entrepreneurship & Incubation programma van iMinds zullen aanvullende initiatieven worden opgezet (trainings, tools, knowledge sharing platforms, social training, ...) ter ontwikkeling van belangrijke management skills en persoonlijke competenties die nodig zijn binnen de context van vraaggedreven en strategisch ICT-onderzoek en van de IT-industrie.
  3. Industriële mobiliteit: Bestaande uitwisselingsprogramma's tussen onderzoek en industrie moeten worden versterkt en – waar mogelijk – dienen hiertoe nieuwe programma’s te worden ontwikkeld. Als zodanig worden nieuwe carrièremogelijkheden in ICT voor iMinds onderzoekers (via kennisuitwisseling, network development) aangeboord.

Zeven speerpunten

Om deze drie doelstellingen te bereiken zal iMinds in de komende jaren zeven actieplannen via pilootprojecten ontwikkelen:

  1. Het aantrekken van de juiste talenten voor internationale excellentie in digitale onderzoek en technologie.
  2. Ontwikkeling van een iMinds competence training kader en programma rond professionele ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de bevordering van ondernemersvaardigheden bij jonge onderzoekers en postdoc onderzoekers.
  3. Research in Residence: Informeren over en stimuleren van deelname aan uitwisselingsprogramma's tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Creatie van nieuwe uitwisselingsinstrumenten in iMinds’ onderzoeksprogramma's en ontwikkeling van lange-termijn partnerships met internationale RTO's.
  4. Uitbouw van een iMinds Alumni Community.
  5. Uitwerking van een plan van aanpak voor een vorm van loopbaanbegeleiding bij onderzoekers die hun carrière binnen of buiten de organisatie verder willen ontwikkelen.
  6. iMinds Human Capital System: Een evidence-based management systeem dat het mogelijk maakt om de added value van het menselijk kapitaal op de prestaties van de organisatie te identificeren. Het systeem omvat ook instrumenten voor het meten, monitoren en analyseren van de impact van de Human Capital Strategy.
  7. iMinds Community building / Employer branding: De ontwikkeling van een gemeenschappelijk gedragen iMinds organisatiecultuur, met sterke betrokkenheid van iMinds onderzoekers, en die leidt tot een iMinds ambassadeursprogramma.

Voortgang volgen

Vanaf 2016 zal iMinds elk kwartaal via een speciale webpagina rapporteren over de voortgang van de uitrol van de actieplannen en pilootprojecten. Deze rapportering legt de nadruk op de resultaten (deliverables en mijlpalen) zoals vooropgesteld in het strategisch plan.

Interne evaluatie

Na twee jaar zal een interne evaluatie worden uitgevoerd. De resultaten van deze assessment worden op een aparte webpagina gepubliceerd (Q1 - 2017). Ze zullen leiden tot een update van het initiële Human Capital Strategy document. Dit aangepaste strategiedocument wordt op dze pagina toegelicht en zal ook opnieuw beschikbaar worden gesteld op deze webpagina.

Externe evaluatie

Na vier jaar zal een externe evaluatie met betrokkenheid van de Europese Commissie (DG Research) worden uitgevoerd. In deze evaluatie zal het geheel van de uitvoering van het strategisch plan worden geëvaluaeerd: zowel de actieplannen en de eigenlijke projectvoering, als de resultaten en bereikte effecten komen hierbij aan bod. De follow-up acties die uit deze evaluatie voortkomen zullen nadien ook openbaar aangekondigd worden op dit online platform.